top of page

PRINCIP SOUTĚŽE

Poté, co dojde k oficiálnímu vyhlášení ročníku soutěže Chytrá města, jsou třetími osobami přihlašovány projekty ve třech základních kategoriích – IDEA, MODEL a PROJEKT. Současně jsou přihlášené projekty rozděleny dále do kategorií podle velikosti sídla implementace, čímž je dána příležitost prezentovat vedle „velkých“ celostátních až mezinárodních řešení také taková řešení, která mají vliv na život občanů v malých či menších sídlech. Přihlášená řešení mohou mít podobu projektů v plném či pilotním provozu, aplikovaných, resp. schválených programů k budoucí realizaci, ale také záměrů či vizí, které ještě neprošly realizací, jsou však diskutovány v komunitě Smart City a mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Může se tedy jednat o projekty v oblasti chytrých urbanistických řešení, rozvoje klasických městských utilit (energie, voda atd.) až po využití moderních technologií se silnými inovativní prvky (ICT, Internet of Things). Oceněn bývá také proaktivní vliv osobností v rámci ekosystému Smart City nebo Smart Region prostřednictvím kategorie OSOBNOST.

 

HODNOCENÍ

Všechny přihlášené projekty jsou následně hodnoceny Odbornou porotou zahrnující osobnosti z veřejné sféry, akademického prostředí, ale také představitele technologických lídrů oboru a další významné osobnosti z oblasti Smart City. Odborná porota čítá v jednotlivých ročnících 25–35 osob, které hodnotí projekty podle předem stanoveného klíče. Odborná porota hodnotí jednotlivé projekty, zda splňují nejen parametry soutěže, ale především zda splňují parametry strategií Smart City, jež jsou dlouhodobě uplatňovány v rámci České republiky. 

Hodnocení projektů probíhá následně přes obecnou metodiku 4 pilířů:

Proveditelnost:

V rámci kritéria proveditelnosti je ze strany Odborné poroty posuzováno, zda řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobé odchylky od plánovaných parametrů.

Udržitelnost:

V rámci kritéria udržitelnosti Odborná porota posuzuje, jestli řešení přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k environmentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností.

Úspora:

V rámci kritéria úspory je Odbornou porotou hodnoceno, zda řešení vykazuje konkrétní či očekávané úspory. Úsporami se rozumí nejen efekt ekonomický, ale také energetický, efekt optimalizace procesů, vyšší a efektivnější ochrana životního prostředí atp.

Informovanost:

V rámci kritéria informovanosti Odborná porota posuzuje, zdali je řešení přístupné občanům a podporuje sdílení a otevřenost dat. 

Veškeré projekty jsou tímto způsobem vyhodnoceny a následně zařazeny do databáze projektů. Tyto projekty jsou následně certifikovány, čímž je potvrzeno, že projekt odpovídá obecné metodice Smart City a dále strategiím Smart City, jež jsou v České republice uplatňovány.

bottom of page