top of page

MODEL

(udržitelná BUDOUCNOST Smart City/Region)

Každý dlouhodobý rozvojový program (zde koncept Smart City/Region) vyžaduje správnou definici  strategických trendů, cílů.  Koncepty vznikající již před 15-20 lety jsou dnes již plnohodnotně  a široce podporované např. přístupem H2020: Smart Cities and Communities apod.

Konkrétní promítnutí těchto trendů do dlouhodobých rozvojových plánů každé sídelní entity je pak řízeno odpovídají strategií, v našem případě odpovídajícím rozvojovým plánem ekosystému SMART CITY/REGION.  Typickým vyjádřením a představitelem těchto postupů jsou strategie (SC ROAD MAPS, AKČNÍ PLÁNY), vnímání a podpora provázanosti a synergií mezi jednotlivými  dílčími projekty a oblastmi zájmu, podpora udržitelného transferu globálních zkušeností na lokální úroveň, sdílení zkušeností apod.

Primárním kritériem úspěšnosti projektů této kategorie je tedy komplexnost přístupu k problematice SMART CITY v prostoru sídelní jednotky. Může se jednat o již aplikovaný resp. schválený program k budoucí realizaci.  Nehodnotí se úzce realizace jednoho dílčího projektu (viz kategorie PROJEKT).

Hodnotící parametry jsou však shodné jako v předchozí kategorii s modifikací vnímající komplexnost, dlouhodobost a stabilitu rozvíjeného ekosystému SC.

bottom of page