top of page

Zásady zpracování osobních údajů

nevládní neziskové organizace

Smart City Innovations Institut, z.ú., IČ 05390541,

se sídlem Brno, Trnitá, Zvonařka 92/5, PSČ 602 00

zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Brně oddíl U, vložka 166

 

I.

Úvodní ustanovení Zásad zpracování osobních údajů

1.     Tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále také jen jako „Zásady“) upravují zpracování osobních údajů, jež byly dobrovolně poskytnuty přihlašovatelem (dále také jen jako „subjekt osobních údajů“) při přihlášení projektů či chytrých řešení do soutěže CHYTRÁ MĚSTA (dále také jen jako „SCHM“) nebo registrací do Smart Region Tour za účelem návštěvy vzdělávacích a jiných obdobných akcí pořádaných nebo spolupořádaných Smart City Innovations Institut, z.ú. (dále také jen „SRT“), případně jiných projektů realizovaných správcem. 

2.     Zpracování osobních údajů a jejich shromažďování probíhá v souladu s platnými právními předpisy, a to Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen jako „GDPR“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále také jen jako „ZZOU“).

3.     Správcem osobních údajů je Smart City Innovations Institut, z.ú., IČ 05390541, se sídlem Brno, Trnitá, Zvonařka 92/5, PSČ 602 00, zapsaná v rejstříku ústavů vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl U, vložka 166 (dále také jen jako „správce“).

4.     Správce postupuje při zpracování osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů dle čl. 5 GDPR.

5.     Osobními údaji jsou veškeré informace dle čl. 4 odst. 1 GDPR o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jen jako „osobní údaje“).

6.     Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (dále také jen jako „identifikovatelná osoba“).

7.     Subjektem osobních údajů se dle ust. § 3 ZZOU je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (dále také jen jako „subjekt údajů“).

8.     Kontaktními údaji správce jsou:

·       adresa: Brno, Trnitá, Zvonařka 92/5, PSČ 602 00

·       e-mail: support@scii.cz

·       telefon: 724 387 766


II.

Rozsah osobních údajů a právní důvody a účel zpracování osobních údajů

1.     Subjekt osobních údajů při přihlášení do registračního formuláře a přihlášky do SCHM uvádí jméno a příjmení a dále e-mailovou adresu a dále v souvislosti s přihlášením projektu či chytrého řešení uvádí název přihlašovatele nebo vlastníka, e-mail a poštovní adresu.

2.     Právním důvodem zpracování osobních údajů dle čl. II. odst. 1 Zásad je oprávněný zájem správce za účelem ověření pravosti zadaných údajů přihlášených projektů a chytrých řešení do SCHM. Oprávněným zájmem správce je rovněž zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání novinek, zpráv a nabídek souvisejících se SCHM.

3.     Subjekt osobních údajů při vyplnění registračního formuláře nebo prezenční listiny v souvislosti se SRT uvádí jméno a příjmení a dále e-mailovou adresu a telefonní číslo.

4.     Právním důvodem zpracování osobních údajů dle čl. II. odst. 3 Zásad je oprávněný zájem správce za účelem ověření pravosti zadaných údajů při plánované návštěvě SRT. Oprávněným zájmem správce je rovněž zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání novinek, zpráv a nabídek souvisejících se SRT.

5.     Subjekt osobních údajů požádá o zasílání newsletteru a s jeho zasíláním souhlasí, aby získal novinky a informace o SCHM, SRT a dalších projektech správce.

6.     Právním důvodem zpracování osobních údajů dle čl. II. odst. 5 Zásad je výslovný souhlas subjektu osobních údajů.

7.     Právním důvodem zpracování osobních údajů správcem je rovněž oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (obchodních sdělení) dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a dále souhlas subjektu osobních údajů se zpracováním osobníc údajů pro účely poskytování přímého marketingu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve vazbě na ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

III.

Způsob zpracování osobních údajů

1.     Správce odpovídá za způsob zpracování osobních údajů, jak je uvedeno v čl. III. odst. 2 až 7 Zásad.

2.     Osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány zákonným, korektním a transparentním způsobem.

3.     Osobní údaje jsou shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nejsou dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely se podle čl. 89 odst. 1 GDPR nepovažuje za neslučitelné s původními účely.

4.     Osobní údaje jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

5.     Osobní údaje jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; budou přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny.

6.     Osobní údaje jsou uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů.

7.     Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

IV.

Doba uchování údajů

1.     Osobní údaje správce zpracovává po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy, nebo do odvolání souhlasu.

 

V.

Práva subjektu osobních údajů

1.     Subjekt osobních údajů má práva:

 

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I. odst. 8 Zásad,

  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se subjekt osobních údajů domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

 VI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


 

VII.

Závěrečná ustanovení

1.     Odesláním přihlášky či registrace z internetových stránek správce potvrzuje subjekt osobních údajů, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

2.     Subjekt osobních údajů prohlašuje, že s těmito Zásadami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

3.     Správce je oprávněn tyto Zásady změnit. Novou verzi Zásad zveřejní na svých internetových stránkách, případně zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou subjekt osobních údajů správci poskytl.

 

Tyto Zásady nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 3. 2024.

bottom of page