DOTAZNÍKY SEBEHODNOCENÍ

POKYNY K VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKŮ SEBEHODNOCENÍ

Odborná  porota bude posuzovat přihlášená řešení podle toho, do jaké míry splňují základní 4.pilíře/principy SMART CITY:

 

- PROVEDITELNOST: Řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobě odchylky od plánovaných parametrů.

- UDRŽITELNOST: Řešení přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností. Udržitelnost je hodnocena z pohledů: organizačního, provozního, finančního i institucionálního.

- ÚSPORA: Řešení vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory. Úsporou se rozumí efekt nejen ekonomický, ale i energetický, efekt optimalizace procesů, vyšší a efektivnější ochrana životního prostředí a další.

- INFORMOVANOST - OTEVŘENOST DAT/ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI: Řešení je přístupné občanům, podporuje sdílení a otevřenost dat. Řešení představuje inovaci, podporuje nový typ služeb a vznik funkčních utilit obce/města/regionu.

 

Obecný princip vyplňování formuláře sebehodnocení:

 

Všechny 4 pilíře mají v rámci sebehodnocení shodný princip vyplňování.

 

1. Oddíl "Údaje přihlašovatele" - Zde vyplníte údaje o Vás a o Vámi přihlášeném řešení.

 

2. Oddíl "Část A: Základní otázky" - V přiloženém sebehodnocení naleznete nejprve základní tabulku (Část A) pro každý jednotlivý pilíř. Její vyplnění ve formátu dle poznámky je povinnou náležitostí formuláře sebehodnocení.

 

3. Oddíl "Část B: Hodnocení pilíře" - Za každou základní tabulkou následuje oddíl obsahující ohodnocení každého jednotlivého pilíře ve stupnici 1 až 10 ve vztahu k Vámi přihlašovanému řešení. Proveďte ohodnocení podle přiloženého návodu.

 

4. Oddíl "Část C: Upřesnění" - Následuje oddíl, v němž můžete provést upřesnění Vámi přihlášeného řešení ve vztahu k jednotlivým pilířům. K tomuto upřesnění slouží zde uvedené návodné otázky. Pokud tyto otázky zodpovíte, budou mít porotci zase ucelenější představu o Vámi přihlášeném řešení. Můžete samozřejmě uvést také informace nad rámec těchto návodných otázek, pokud je považujete za důležité k pochopení podstaty Vámi přihlášeného řešení.

 

5. Oddíl "Další informace" - Zde můžete připojit v případě zájmu další informace související s řešením.

 

V případě nutnosti upřesnění nebo zájmu o bližší informace o Vašem řešení ze strany porotců může být provedeno ze strany porotců po obdržení Vámi vyplněného Dotazníku sebehodnocení:

 

A. Telefonická žádost porotců o konkrétní upřesnění některých bodů sebehodnocení.

B. Dálkové hodnocení porotců v místě realizace řešení prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (teams, skype apod.).

C. Osobní hodnocení porotců v místě realizace řešení.