CHYTRÁ MĚSTA pro budoucnost 2018

Propozice a pravidla soutěže

1. Preambule

Mezinárodní SOUTĚŽ CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST (dále jen Soutěž) je prestižní soutěž pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Soutěž vyhlašuje SMART CITY INNOVATIONS INSTITUT (SCII, vyhlašovatel) ve spolupráci s dalšími významnými partnery ze státního sektoru a podnikatelského prostředí.

2. Základní pojmy, cíl soutěže

Veřejná správa:
obecní a městské úřady, úřady městských částí, představitelé mikroregionů, sdružení obcí, MAS, krajů ( VS)

Dodavatelský sektor:
výrobní podniky, privátní firmy, start-upy, vysoké školy, výzkumná a vývojová centra (Dodavatelé)

Soutěž je určena pro veřejnou správu a dodavatele, kteří na principech proveditelnosti, udržitelnosti, úspor a zapojení občanů vyvíjí a vytváří SMART CITY řešení prokazující propojení veřejné správy s dodavateli a veřejností.

Cílem soutěže je identifikace, podpora a komunikace projektů SMART CITY, které v zájmu reálného růstu kvality života v obcích, městech a regionech aplikuje veřejná správa a jeji dodavatelé. Soutěž nejen zachycuje a prezentuje projekty tohoto typu, ale propaguje i řešení definující trendy v oblasti SMART CITY.

3. Harmonogram soutěže

01. 11. 2017 Vyhlášení zahajovacího ročníku CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST 2018
20. 01. 2018 Distribuce pravidel a propozic pro přihlášky, start komunikační podpory Soutěže
15. 05. 2018 Uzávěrka přihlášek pro kategorie Model Smart City 2018 a Osobnost Smart City 2018
13. 06. 2018 Slavnostní vyhlášení vítězů kategorií Osobnost Smart City 2018 a Model Smart City 2018
13. 08. 2018 Uzávěrka přihlášek pro kategorie Idea Smart City 2018 a Projekt Smart City 2018
27. 11. 2018 Slavnostní vyhlášení vítězů kategorií Idea Smart City 2018 a Projekt Smart City 2018 v rámci udělení národních a mezinárodních ocenění vítězům kategorií z České republiky, Německa, Slovenska a Rakouska

4. ORGÁN SOUTĚŽE – ODBORNÁ POROTA

Odborná porota je složena z odborníků a nejvýznamějších stakeholders z oblasti SMART CITY je jmenována vyhlašovatelem soutěže. Vyhlašovatel jmenuje předsedu a členy odborné poroty, která určuje vítěze soutěže. Členy poroty jsou rovněž zástuci MMR a AMSP. Předseda poroty koordinuje činnost poroty a rozhoduje o případných sporech. Může rovněž pověřit další nezávislé subjekty provedením specifických hodnocení a testů jako podklad pro svá rozhodnutí. Každý člen odborné poroty je povinen předem oznámit případný střet zájmů s přihlášeným řešením či projektem. Odborná porota soutěže je plně nezávislý, odborný a autonomní orgán, jehož rozhodnutí, včetně posuzování a hodnocení přihlášených projektů jsou účastníky soutěže plně respektována.

5. KRITERIA HODNOCENÍ

5.1. Odborná porota bude posuzovat přihlášená řešení a projekty podle toho, do jaké míry splňují základní principy SMART CITY: PROVEDITELNOST - UDRŽITELNOST - ÚSPORA - OTEVŘENOST DAT/ ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI.

5.1.1. PROVEDITELNOST:
Řešení bylo úspěšně realizováno a nevykazuje dlouhodobě odchylky od plánovaných parametrů.

5.1.2. UDRŽITELNOST:
Řešení přispívá svou podstatou ke stabilitě místní ekonomiky, hlásí se k enviromentálním principům a podporuje využití řešení širokou veřejností. Udržitelnost je hodnocena z pohledů: organizačního, provozního, finančního i institucionálního.

5.1.3. ÚSPORA:
Řešení vykazuje dosažení konkrétní či očekávané úspory. Úsporou se rozumí efekt nejen ekonomický, ale i energetický, efekt optimalizace procesů a další.

5.1.4. OTEVŘENOST DAT/ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI:
Řešení je přístupné občanům, podporuje sdílení a otevřenost dat. Řešení představuje inovaci, podporuje nový typ služeb a vznik funkčních utilit obce/města/regionu.

5.2. SEBEHODNOCENÍ ZADAVATELEM S NÁSLEDNÝM OVĚŘENÍM NA MÍSTĚ REALIZACE
U vybraných přihlášených řešení prodiskutuje porota některé aspekty a parametry tohoto řešení přímo na místě jeho realizace se zástupci města a občanů.

6. SMART CITY - OBLASTI ZÁJMU, OBORY

Komplexní vnímání principů SMART CITY umožňuje účastníkům soutěže flexibilní prezentaci v plné škále oblastí, zejména:

 • Veřejná správa (e-Gov)
 • Ekonomika (interakce mezi ekonomikou a SMART CITY)
 • Doprava a mobilita
 • Vzdělávání, sdílení a komunikace principů SMART CITY
 • Zdraví a životní styl
 • Bezpečné a odolné město
 • Urbanismus a plánování SMART CITY
 • Životní prostředí
 • Odpadové hospodářství, cirkulární ekonomika
 • Vodní hospodářství
 • Chytré budovy
 • ICT, Open data
 • Energie
 • SMART CITY model: standardy, metodiky, platformy, cestovní mapy
 • Nástroje pro podporu SC projektů: Horizon 2020: Smart Cities and Communities: EU + ČR v období 2014-2020, Finanční sektor, jeho služby pro koncepty a projekty SMART CITY, partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP), Expertní poradenské činnosti pro veřejnou správu

7. KATEGORIE, STRUKTURA SOUTĚŽE

7.1. KATEGORIE

PROJEKT
(dnešní VNÍMÁNÍ SMART CITY)
Tato kategorie představuje realizované projekty – ať již v plném či pilotním provozu. Dává příležitost všem zástupcům veřejné správy či dodavatelům k představení široké škály úspěšných projektů, aktivně realizovaných a využívaných.
SMART CITY koncept a možnost přihlášení různorodých projektů je metodicky vnímáno přes všechny KLÍČOVÉ oblasti, které vstupují do komplexního ekosystému SMART CITY. Jedná se tedy o přístupy chytrých urbanistických řešení, rozvoj klasických městských utilit (energie, voda, …) až po využití moderních technologií se silnými inovativními prvky (ICT, IoT). Podrobněji – viz přehled oblastí zájmu/obory.
Hodnocení projektů přes obecnou metodiku 4 pilířů a současně rozdělení do kategorií podle velikosti sídla implementace poskytují příležitost prezentovat vedle „velkých“ řešení také řešení, která mají vliv na život občanů v malých či menších sídlech. Přes takto realizované a živé projekty se dnes odvíjí primární vnímání kvality a úspěchu SC konceptu ze strany klíčového stakeholdera – občanů daného sídla. A finálně tedy i úspěchu investorů a dodavatelů.

MODEL
(udržitelná BUDOUCNOST SMART CITY)
Každý dlouhodobý rozvojový program (zde koncept SMART CITY) vyžaduje správnou definici strategických trendů, cílů. Koncepty vznikající již před 15-20 lety jsou dnes již plnohodnotně a široce podporované např. přístupem H2020: Smart Cities and Communities apod.
Konkrétní promítnutí těchto trendů do dlouhodobých rozvojových plánů každé sídelní entity je pak řízeno odpovídající strategií, v našem případě odpovídajícím rozvojovým plánem ekosystému SMART CITY. Typickým vyjádřením a představitelem těchto postupů jsou strategie (SC ROAD MAPS, AKČNÍ PLÁNY), vnímání a podpora provázanosti a synergií mezi jednotlivými dílčími projekty a oblastmi zájmu, podpora udržitelného transferu globálních zkušeností na lokální úroveň, sdílení zkušeností apod. Primárním kriteriem úspěšnosti projektů této kategorie je tedy komplexnost přístup k problematice SMART CITY v prostoru sídelní jednotky. Může se jednat o již aplikovaný resp. schválený program k budoucí realizaci. Nehodnotí se úzce realizace jednoho dílčího projektu (viz kategorie PROJEKT).
Hodnotící parametry jsou však shodné jako v předchozí kategorii s modifikací vnímající komplexnost, dlouhodobost a stabilitu rozvíjeného ekosystému SC.

VIZE
(TRENDY a INSPIRACE)
Rozvoj ekosystémů SMART CITY i jednotlivých řešení je v ČR na dobré úrovni a aktivní řešení inspirují další stakeholdery k vstupu do nových projektů. Vedle již úspěšných realizovaných projektů vnímáme tedy jako vysokou přidanou hodnotu i diskuzi, plánování a přípravu projektů ve všech souvislostech – např. i o sledování globálních trendů, plánů na sdílení globálních zkušeností s propojením místních specifik, otevírání nových oblastí zájmu.
Soutěž tak poskytuje i volnější kategorii, kde mohou být prezentovány záměry a rozvojové trendy, které ještě neprošly realizací, jsou diskutovány v komunitě SMART CITY, mohou být součástí dlouhodobějších rozvojových trendů. Inspirují stakeholdery k diskuzím, setkávání, tříbení myšlenek a hlubším úvahám v přípravě aktivit v duchu pravidel metodik SMART CITY.
Předkladatelé doloží základní myšlenky takových řešení, hodnocení proběhne opět ve struktuře 4 základních pilířů s modifikací pro nerealizované projekty (např. předpoklady správné proveditelnosti, avšak neověřené praxí).

OSOBNOST
(CHARISMA a SC)
Organizátor soutěže a partneři soutěže nominují osobnost SMART CITY. Nejedná se o specifické prezentace odborníků, aktivistů apod. předané organizátorům soutěže, ale o vnímání expertů a jejich pravidelné působení ve veřejném prostoru, kde se o SMART CITY konceptech a modelech diskutuje, prezentují se odborné veřejnosti i občanům, probíhají setkání na konferencích, na sociálních sítích apod.
Členové poroty se setkají osobně s 5 nominovanými osobnostmi, finální jmenování proběhne na základě těchto osobních setkání a finální shodě členů poroty.

7.2. STRUKTURA SOUTĚŽE

Kategorie

Vnímání současnosti

Projekt

konkrétní realizovaný projekt z různých oblastí zájmů, oborů

KATEGORIE SÍDELNÍ:

OBEC do 10 tis. obyvatel

MĚSTO nebo městská část 10 - 50 tis. obyvatel

MĚSTO nebo městská část nad 50 tis. obyvatel

REGION - sdružení obcí, mikroregion, MAS, kraj

Udržitelná budoucnost

Model

strategický model zaměřený na dlouhodobou kvalitu řešení

BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI SÍDLA

Vize inspirace

Idea

inspirativní idea SMART CITY (budoucí projekty, projektové záměry)

BEZ ROZLIŠENÍ VELIKOSTI SÍDLA

Charisma Smart City

Osobnost Smart City

hodnocena za přínos k rozvoji SMART CITY

Přihlašovatel

Projekt

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL*

*dodavatel přihlašující zrealizovaný projekt doloží potvrzení/referenci od zadavatele o realizaci

Model

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL*

*dodavatel přihlašující zrealizovaný projekt doloží potvrzení/referenci od zadavatele o realizaci

Idea

VEŘEJNÁ SPRÁVA NEBO DODAVATEL

Osobnost Smart City

NOMINUJE ODBORNÁ POROTA SOUTĚŽE A ZÁSTUPCI AMSP A ACHB

Principy hodnocení

Projekt

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti
Model

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti

s modifikací zohledňující principy strategického řízení

Idea

PODLE 4 PILÍŘŮ

 • proveditelnost
 • udržitelnost
 • úspora
 • otevřenost dat a zapojení veřejnosti

s modifikací zohledňující principy pro ideálové (nerealizované) řešení

Osobnost Smart City

HODNOTÍ SE PERSONÁLNÍ PŘÍNOS PRO SMART CITY

dle profesní, specifické činnosti a dalších aktivit

Hodnotí odborná porota + garant

Projekt

odborná porota, garant MMR

Model

odborná porota, garant Asociace krajů ČR, Sunebono, Dreberis

Idea

odborná porota, garant Škoda Auto DigiLab, SMO ČR

Osobnost Smart City

odborná porota

Ocenění pro vítěze: Titul

Projekt Chytrá obec Chytré město

do 50 tis. obyvatel

Chytré město

nad 50 tis. obyvatel

Chytrý region
Model Chytrý model
Idea Chytrá vize
Osobnost Smart City Osobnost Smart City

8. PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Veškerá přihlášení proběhnou elektronicky formou vyplnění přihlašovacího formuláře (přihlášky) na webu www.soutezchytramesta.cz/prihlaska

9. NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY

Přihlašovatel vyplní povinné rubriky přihlašovacího formuláře umístěného na webových stránkách soutěže www.soutezchytramesta.cz včetně anotace a výběru vybraných položek z oblastí zájmu/oborů/. Po odeslání této přihlášky přihlašovatel následně obdrží výzvu a instrukce k vypracování popisu přihlašovaného řešení (PROJEKT, MODEL, IDEA), na základě kterého bude probíhat hodnocení.

10. PŘIHLAŠOVACÍ POPLATKY

Přihlášení není zpoplatněné.

11. SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM

K veškerým údajům, které přihlašovatel uvede v přihlašovacím formuláři, anotaci, popisu projektu a v případných přílohách dává přihlašovatel souhlas k jejich zveřejnění.

12. AKCEPTACE PRAVIDEL

Svou účastí v soutěži přijímá účastník výše uvedená pravidla v plném rozsahu i systém jejího hodnocení.

13. ORGANIZACE SOUTĚŽE, KONTAKTY

Smart City Innovations Institut z.ú.

tel: 724 781 024 | soutez@soutez.cz

Pod záštitou

Staňte se partnerem

Zde